ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THÀNH, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thứ năm - 04/06/2020 15:20
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THÀNH, NHIỆM KỲ 2020-2025
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TRIỆU THÀNH, NHIỆM KỲ 2020-2025
Trong 2 ngày mồng 2 và mồng 3 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ xã Triệu Thành đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Trần Nhật Quang - Tỉnh ủy viên, phó Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lê Cảnh Biên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.  
Xã Triệu Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Triệu Đông và Triệu Thành theo Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau khi sáp nhập, xã Triệu Thành có 8,46 km2 diện tích tự nhiên với dân số 8.067 người.
Nhân dân trong xã có thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và ngành nghề buôn bán, kinh doanh dịch vụ. Trong kháng chiến, xã Triệu Thành là một trong những địa phương sớm có truyền thống cách mạng của huyện Triệu Phong, là nơi có chi bộ An Tiêm – Chi bộ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Nơi đây đã sản sinh ra những người con ưu tú của dân tộc như Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Đặng Thý, Phó thủ tướng Trần Quỳnh, đồng chí Bí thư Chi bộ đầu tiên của tỉnh Quảng Trị Đoàn Bá Thừa...Trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ và nhân dân xã Triệu Thành đoàn kết, phấn đấu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới.
Đảng bộ xã Triệu Thành được thành lập theo Quyết định số 2275-QĐ/HU ngày 14/02/2020 trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ cơ sở xã Triệu Đông và Đảng bộ cơ sở xã Triệu Thành, gồm 13 chi bộ trực thuộc với tổng số 316 đảng viên. Được sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của các ban, ngành cấp huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhất quán các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Đến nay, mọi hoạt động của địa phương đã cơ bản ổn định.
Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thường xuyên được triển khai, việc thực hiện Nghị quyết TW 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai rộng khắp, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để xây dựng Triệu thành phát triển toàn diện, bền vững. Đảng bộ và Nhân dân xã Triệu Thành đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.
Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,49%, trong đó: Ngành nông - ngư nghiệp tăng 2,46%. Công nghiệp - Xây dựng tăng 17,29%. Thương mại - Dịch vụ tăng 17,07%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng: Nông - lâm – ngư nghiệp giảm từ 44,88% xuống còn 29,42%, Công nghiệp - xây dựng tăng từ 19,41% lên 25,01%, Thương mại - Dịch vụ tăng từ 35,7% lên 45,57%. Tổng giá trị sản xuất các ngành cũng như các nguồn thu nhập khác theo giá hiện hành ước đạt 354,58 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 53,1 triệu đồng tăng 28,1 triệu đồng so với năm 2015.
Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng và triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến nay đã đạt 19/19 tiêu chí. Hàng năm xã đã không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025.
Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú trọng. Các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các chế độ an sinh xã hội được thực hiện chu đáo; công tác giải quyết việc làm được chú trọng, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 3,84%.
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được quan tâm. Cả 7/7 thôn và 5/5 đơn vị trường học duy trì tốt tiêu chí xây dựng làng văn hóa, đơn vị văn hóa, 7/7 thôn được công nhận văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%.
Điều đáng ghi nhận là trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Triệu Thành đã tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, đầu tư chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các bộ giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, góp phần tăng năng suất sản lượng lương thực. Các thôn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã điều hành sản xuất vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng có bước phát triển vượt bậc. Các cơ sở đã được tạo điều kiện vay vốn đầu tư nâng cấp trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, hàng hóa có chất lượng hơn và mở rộng thị trường đến các vùng ngoài huyện. Thương mại và dịch vụ được xem là mũi nhọn trong phát triển và tăng trưởng kinh tế cho địa phương.
Có thể khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, xã Triệu Thành đã có sự chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất từng bước được xây dựng. Các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch.
Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện tốt, hoạt động chính quyền có nhiều đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng phát huy, mặt trận và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ xã Triệu Thành luôn bám sát chủ trương, nghị quyết cấp trên để tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, phân công trách nhiệm cụ thể gắn với chỉ đạo kiểm tra, giám sát.
Nhiệm kỳ 2020-2025, là đơn vị mới sáp nhập, Đảng bộ xã Triệu Thành đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 13-14%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 80-85 triệu đồng/người/năm. Giữ vững và phát triển các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. Nâng cấp, mở rộng khuôn viên Lễ hội chợ Đình Bích La; định hướng đến năm 2030, nâng cấp từ Di tích cấp Tỉnh lên cấp Quốc gia.
Trên tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Cảnh Tường được tín nhiệm  bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã , nhiệm kỳ 2020-2025.
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI
100477745 569391257069722 9098810451898138624 n
 
101515943 178178560550057 7089460820517584896 n

101669564 178178680550045 1816013302048751616 n

101091103 178178607216719 7696110511397535744 n

102658718 178178957216684 4493468950570467328 n


 

Tác giả bài viết: Lê Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây